Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech