Návrh zkráceného výběru z modelových výstupů pro MeV

v recepci i v produkci mediálních sdělení
(číslování MOVů zde odpovídá číslům výstupů v plné verzi)

Jak média vypovídají o světě a o životě?

A. Sdělovací média nás neinformují o realitě, ale spíše vytvářejí svou vlastní, mediální realitu.

Recepce:
1. Žák zkoumá, co z obsahu z mediálního sdělení může být skutečné.

2. Žák rozpoznává, zda sdělení podává přijatelné argumenty.

4. Žák odliší v médiích informaci nezaujatou (zprávu), od komentáře.

Jak jsou média stavěná?

B. V mediálních sděleních se pohotově objevují a kombinují velká množství informací velmi různého typu (zvukové, obrazové, psané, lineární i nelineární) a získaných z velmi rozmanitých zdrojů (nových i starých, důvěryhodných i sporných).

Recepce:
8. Žák podle typických rysů v obsahu i formě sdělení posuzuje informaci podávanou bulvárně, nebo seriózně.

Produkce:
9. Žák přeformuluje typické sugestivní nebo manipulativní výroky a postupy bulvárních médií do podoby „slušné“ a poctivé.

Jak média působí na společnost a člověka?

C. Masová sdělovací média umožňují hromadné šíření a působení názorů, mj. předsudků. Vykonávají nátlak na uvažování i cítění člověka, na jeho identitu a integritu.

Recepce:
10. Žák si ujasňuje, kterých přesvědčení nebo pocitů se u něj sdělení dovolává, jak ho tím sdílení zahrnuje do některé skupiny adresátů.

Jak média manipulují s adresátem?

D. V sdělovacích médiích se velmi často projevuje manipulace adresátem.

Recepce:
11. Žák odhaluje možné manipulativní prostředky v mediálních sděleních.

14. Žák zjišťuje, co kdo sdělením sledoval a komu je původně adresováno.

Produkce:
17. Doplňuje ke svým tvrzením dobré a uznatelné důvody.

Spojují média lidi nebo rozdělují?

E. Média zprostředkují lidem společenství na dálku, bez osobního styku.

(Ve stručné verzi bez MOVu)

Kolik neštěstí, násilí a sexu smějí média přinášet?

F. Svoboda sdělování umožňuje médiím, že předkládají adresátům mnoho informací o katastrofách, o nespravedlivém nebo bezectném jednání lidí a přinášejí násilné a sexuálně explicitní obsahy.

Recepce:
22. Žák posuzuje v médiích roli šokujících obrazů, situací a událostí, konfliktů, porušení zákonů a mravů.

Jak média pomáhají občanské společnosti?

G. Veřejná sdělovací média jsou příležitostí a prostorem k tomu, aby občané mohli kontrolovat (ovlivňovat i střežit) správu svých společných záležitostí – politiku, vládu, soudnictví.

Produkce:
26. Žák navrhuje kroky a případně formuluje pro rozmanitá sdělovací média svá sdělení k veřejným záležitostem.Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/medialni-vychova-ocekavane-vystupy-zkracena.php on line 77

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/medialni-vychova-ocekavane-vystupy-zkracena.php on line 77

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/medialni-vychova-ocekavane-vystupy-zkracena.php on line 77