Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Bříza a oheň II – Přátelství Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci navazují na učební jednotku Bříza a oheň. Vytváří postavu člověka, do níž vepíší žádoucí vlastnosti přítele. Pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Výtvarná výchova
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Bullying – šikanování Autor: Mgr. Jana Pavelčáková, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si rozšířují slovní zásobu, která se týká šikanování, jeho projevů a reakcí na něj. Pracují ve dvojicích, v nichž vytvoří seznam rad pro šikanovaného spolužáka.
Rozsah: 90 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Čeho si vážím na své zemi Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci si připomenou důležité symboly země, ve které žijí. Pracují samostatně, ve dvojicích i společně v rámci celé třídy. Na závěr proběhne diskuse napříč celou třídou řízená učitelem, která je zaměřena především na reflektivní shrnutí.
Rozsah: 90 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Cesta za pokladem Autor: Mgr. Ilona Sochorová Kotačková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Učební jednotka je součástí projektu zaměřeného na práci s mapou a buzolou (viz UJ Mapy od pravěku po současnost a Práce s mapou a buzolou). Žáci si při ní uvědomí, jaké vlastnosti je třeba mít k dosažení stanoveného cíle. Dále si vyzkouší svou tvořivost a kreativitu, také spolupracovat ve dvojici.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: Cestovní kancelář Autor: Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu osob (parta mladých lidí, rodina s malými dětmi, starší manželský pár, senioři). Žáci pracují samostatně. Výsledkem je prezentace na PC, kterou obhájí před ostatními spolužáky.
Rozsah: 12 x 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Chov včel Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný , ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se prostřednictvím besedy s chovatelem včel a následně zhlédnutím filmu o včelách seznámí se životem a chovem včel. Následně zpracovávají úkoly v pracovním listu. V závěrečné části žáci dle získaných zkušeností vypracují myšlenkové mapy.
Rozsah: 3 x 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 5, 6
Název: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě Autor: Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Uvedení žáků do problematiky šikany – uvědomí si, jaké vlastnosti má a nemá mít kamarád – slušný člověk, kde jsou meze tolerance. Porovnají své názory s ostatními. Pochopí nebezpečí jakýchkoliv projevů šikany v chování jedinců. Při řešení modelové situace se zamyslí nad příčinami vzniku, projevy, důsledky a možnostmi řešení šikany. Pracují ve skupině. Mj. vytvoří „mluvící“ postavu s charakteristikami a návrhy na chování. Při hodnocení se pracuje se sebehodnocením a se zpětnými vazbami učitele k činnostem žáků – viz hodnocení.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Čí je Mourek? Autor: Mgr. Iveta Niedermirtlová,
Anotace: Žáci popisují, co pro nás domácí mazlíčci znamenají, čím jsou nám užiteční. Pracují s textem, se zadanými slovy na tabuli a s pracovními listy. Pracují ve skupině na koberci: prohlížení knih, fotografií, pohlednic s motivem koček a čtení krátkých textů.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 1
Název: Co je lepší Autor: Mgr. Alena Potočková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce a důležitost každého jedince pro společnost. Zamýšlí se nad podmínkami spolupráce a situacemi, ve kterých se bez spolupráce neobejdou. Většina lekce je zaměřena na společnou práci pod vedením učitele, v závěru jednotky mohou žáci pracovat ve skupinách.
Rozsah: 45−60 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2, 3
Název: Co jsme se rozhodli udělat pro životní prostředí ve 2. B Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci si prostřednictvím jednoduchých pokusů uvědomí význam jednotlivce v péči o životní prostředí. Spolu s učitelem sehrají tři scénky, při nichž mohou spolužákům ukázat jednoduchá opatření z oblasti ekomanagementu. Pracují frontálně i samostatně, sami se zúčastňují pokusů a zapojují se do hraných scének.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296