Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Válka ve Vietnamu Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této učební jednotce se žáci seznámí se situací před válkou ve Vietnamu, s událostmi, které vedly k válce, která v mnohém předčila 2. světovou válku, průběhem i důsledky. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Environmentální výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Vánoce v evropských zemích Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Jedná se o hodinu, ve které žáci na základě přečteného textu zjišťují informace o vánočních zvycích v jednotlivých zemích Evropy a v USA. Lekce může být součástí déletrvajícího tématu „Evropa“.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4
Název: Vánoce ve světě Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Vyučovací jednotka seznámí žáky s různými způsoby oslav vánočních svátků ve světě. Žáci pracují samostatně, ve skupinách a společně. Žáci zpracují své dosavadní zkušenosti s vánočními tradicemi, které poté využijí ke konfrontaci s tradicemi v dalších zemích. Žáci si kladou otázky, vyjasňují si a shrnují informace získané ze čteného textu. Získané informace graficky zpracovávají.
Rozsah: 70–90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 3, 4, 5
Název: Vánoční obdarovávání Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Lenka Berková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se zabývají smyslem a způsoby obdarovávání lidí, kteří potřebují pomoc. Ujasňují si, které formy pomoci existovaly dříve a které se nám nabízejí dnes. Promýšlí, jak mohou v rámci svých možností pomoci.
Rozsah: 90 minut (možno též 2x 45 minut)
Obory: Výchova k občanství
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 9
Název: Varování z Velikonočního ostrova Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci na konkrétních případech zpochybní zažitou představu, že lidstvo si v případě nouze a problémů poradí díky svému intelektu. Podklady získají žáci studiem dvou druhů textů a využijí při tom metody RWCT – kmeny a kořeny, literární kroužky, pětilístek, dokončování vět. Jednotka je založena na modelu E-U-R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Ve škole – dříve a dnes Autor: Mgr. Monika Fiebigerová, ZŠ Liberec
Anotace: V této vyučovací hodině žáci poznají rozdíly ve způsobech vzdělávání dnes a před 200 lety – oporou je upravený text B. Němcové Babička od P. Prouzy. Žáci pracují převážně ve skupinách, rozvíjí svou schopnost třídit informace pomocí Vennova diagramu.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Výchova demokratického občana
Ročník: 3
Název: Velikonoce v Evropě Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si ujasní původ Velikonoc. Dále se zabývají tradicemi a zvyky v období Velikonoc v různých státech napříč Evropou. Hlavní důraz je kladen na zvyky v ČR a jejich porovnání s jinými obyčeji známých evropských států. Odlišné velikonoční zvyky, které žáky zaujmou, výtvarně ztvární.
Rozsah: 5x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 5
Název: Velikonoce v evropských zemích Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V tomto vyučovacím celku jsou žáci seznámeni se způsobem velikonočních oslav v evropských zemích. Mají tak možnost seznámit se s různými tradicemi a kuriozitami udržovanými doposud v jednotlivých zemích Evropy. Výsledkem práce je velké výtvarné dílo, vytvořené skupinami žáků, které je možné prezentovat v prostorách školy.
Rozsah: 225 minut (2x 90 + 45)
Obory: Výtvarná výchova
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 7, 8, 9
Název: Velikonoce ve světě Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Vyučovací jednotka seznámí žáky s různými způsoby oslav velikonočních svátků ve světě. Žáci pracují samostatně, ve skupinách a společně. Žáci zpracují své dosavadní zkušenosti s velikonočními tradicemi, které poté využijí ke konfrontaci s tradicemi v dalších zemích. Žáci si kladou otázky, vyjasňují si a shrnují informace získané ze čteného textu. Získané informace graficky zpracovávají.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 3
Název: Velikonoce – Pašijový týden Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci poznávají tradice a zvyky v období Velikonoc. Hlavní důraz je kladen na tradice a zvyky ČR. Žáci pracují postupně ve třech dílnách (Čtení – výroba plakátku o vybraném dni; Počítání – rýsování a výroba krabičky; Ateliér – malování kraslic). Žáci pracují ve skupině i samostatně.
Rozsah: 7x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Výtvarná výchova
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296