Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Six pillars Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Hodina je věnovaná šesti pilířům, které tvoří dobrý charakter. Žáci jsou předem seznámeni se slovní zásobou a snaží se názvy jednotlivých pilířů (vlastností) přiřadit k jejich charakteristikám.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Sjezdové lyžování – modelový příklad (nejen) environmentálního konfliktu Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Tato učební jednotka na modelové situaci sjezdového lyžování ukazuje rozdílné postoje konfliktních skupin, formou hraní rolí pomáhá rozvíjet schopnost argumentovat a konfrontuje osobní názory a postoje s těmi, které má žák plnit v rámci své role. V jednotce je využit model E – U – R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Skládání přísloví a práce s textem Autor: Mgr. Miroslava Bukáčková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci sestavují různá přísloví a vysvětlují, jak jim rozumí. Přísloví se týkají témetu přátelství. Práce žáků je vztahována ke vztahům ve třídě. Hlavní použitou metodou je skupinová práce.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Slušnost Autor: PhDr. Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení
Anotace: Žáci si ujasní, jak jsou pro ně významné vztahy s ostatními lidmi. Zkusí si nahlédnout soužití z pohledu různě odlišných jedinců. Přitom zformulují různá pravidla a zásady jednání pro život bez konfliktů. Prodiskutují také rozdíl mezi tím, když jsou k slušnosti jen nabádáni, a když jde o opravdu věcné jednání. Žáci pracují ve dvojicích i jako celá skupina dohromady. Jednotka navazuje na "Jak na dobré mezilidské vztahy".
Rozsah: 90 minut
Obory: Třídnické hodiny, Výchova k občanství
Témata: Čtenářství, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Smog a teplotní inverze Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Výuková jednotka využívá model E – U – R a jsou využity tyto postupy: Hra na špiony, V – CH – D; Skládankové učení, Vénnovy diagramy a Pětilístek. Žáci pracují v týmech a ujasní si pojmy teplotní inverze, mlha, smog, jeho typy, příčiny a důsledky. Seznámí se též s principy vedoucími k předcházení vzniku smogu a se zásadami chování, které by měli lidé dodržovat v případě, že smog již vypukne. Žáci si uvědomí, že existence smogové situace je problém, který může mít konfliktní charakter, a zformulují své osobní stanovisko k jeho řešení.
Rozsah: 90 minut
Obory: Chemie
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 8
Název: Spotřeba vody a elektřiny Autor: Mgr., Bc. Drahoslav Novotný, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Předpokladem je využívání znalostí a zkušeností se spotřebou vody a elektřiny z vlastního života tak, aby spotřeba vody byla co nejefektivnější. Žáci se seznámí, se spotřebou vody a elektřiny při každodenních situacích. Žáci v průběhu hodiny vyplňují pracovní list, ve kterém rozhodují o správných možnostech a navrhují možné alternativy jak ušetřit spotřebu vody a elektřiny.
Rozsah: 90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Správná třída Autor: PhDr. Dana Marková, Mgr. Jana Smíšková,
Anotace: Jde o lekci, na základě které by mohlo dojít ke zlepšení klimatu ve třídě, tzn. vytváří se prostor pro to, aby žáci mohli lépe poznat názory a postoje ostatních, vyjasňují se představy o tom, jak by měla vypadat třída, ve které by žáci byli spokojeni. Podporujeme i spolupráci žáků. Žáci pracují ve skupině. Bude vytvořen „plakát“ s žádoucími charakteristikami dobré třídy. Hodnotí se mj. schopnost kultivovaně vyjadřovat názory a argumentačně je obhajovat, akceptovat sdělení druhých. Při hodnocení se pracuje se sebehodnocením a se zpětnými vazbami učitele k činnostem žáků – viz hodnocení.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Stravitelnost hub pro člověka Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Vyučovací jednotka je poslední lekcí věnovanou houbám. Žáci dělí houby na tři skupiny podle jejich poživatelnosti pro člověka. Žáci pracují společně, v malých skupinách, ve dvojicích i samostatně. Žáci porovnávají své názory s informacemi v textu. Na závěr porovnají získané poznatky se vstupními a vyhodnotí, zda zůstaly některé otázky nezodpovězené.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3, 4
Název: Tarzan Autor: Mgr. Ilona Sochorová Kotačková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci čtou napínavý text , vyvozují pozitivní vlastnosti a píší pětilístek. Pracují samostatně, ve dvojicích a v celé třídě. Žáci prezentují výsledky před skupinou.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: The colours of food Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: S pomocí krátkých filmových ukázek a krátkého textu se žáci seznámí se slovní zásobou tématu „Food“. Budou reflektovat zdravý a nezdravý životní styl a budou používat svou představivost a vyjadřovat svůj názor. Práce probíhá v menších skupinkách (trojicích). Lekce je kromě tématu „Food“ zaměřena na čtení s porozuměním a prohlubování konverzačních schopností.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296